Αρχείο για 22.12.2009

Μυρτίς, Το επιμύθιο του λευκού θάμβους

Posted in Εκ της Παραγωγής μας on 22.12.2009 by myrtiis

                                                                                                            Στους Γ., Β., Ν.

μέ Θ η   μωρ Ά   αγέ Ν νητα   μ Α λλιά   ακρω Τ ηριασμένα   άγ Ο υρο  κρου Σ τό
μ Ν ήμης  δ Έ ρμα  πρόσ Ω πα  μεταστά Ν των

Φωνήματα νεκρολογίας